TAL
מערכות תקשורת  בע"מ

 

 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מונה:

תאריך ושעה
 

מוסיקת רקע

 אתם משקיעים הרבה כסף בפרסום ובתדמית העסק שלכם

הצלחתם לעורר עיניין והלקוחות מתקשרים.

 

 

 

תבשח לגני'גלט
.םכלש קסעה תימדתבו םוסרפב ףסכ הברה םיעיקשמ םתא
..םירשקתמ תוחוקלהו ןיינע ררועל םתחלצה .בוט לזמ

. הנתמה בצמל םירבעומ םירשקתמ 10 לכמ 7 ! םתעדיה
? הנתמהה ןמזב םיעמוש םכלש תוחוקלה המ
? בושו בוש תרזוחש תנבצעמו תינוטונומ - הקיסומ
? םכלש םירחתמ לש תומוסרפ רדשמש - וידר
? תואדו רסוחב ןיתממה תא ריתומה - טקש

,םכלש קסעה לע לבקמ חוקלהש ינושארה םשורהש ונתא ומיכסת
ךרדב ,תערכמ ףא םיתיעלו רתויב הבר תובישח לעב אוה
.הקסע עוציבל וא תורשקתהל
 

 

 

TAL  מערכות תקשורת (לביא) בע"מ   ת.ד.  14192  אשדוד  77041 
נייד         052-3224408               פקס' 08-8670138


 

 

 

לייבסיטי - בניית אתרים